សិក្ខាសាលាស្តីពីពង្រឹងសមត្ថភាព ដើម្បីទទួលបានឱកាសការងារ Closing Date : 2017-01-21
Workshop for: Capacities Building to get Job

ប្រធានបទទី១ៈ Flowed works in Organizational Structure (FOS)

 • លំហូរការងារតាមរចនាសម្ពន្ធ
 • ការកំណត់ភារកិច្ច
 • លក្ខខណ្ឌការងារ

ប្រធានបទទី២ៈ How to Write Professional CV and Win Interviews

 • របៀបសរសេរប្រវត្តិរូបការងារតាមលក្ខណៈវិជ្ជាជីវៈ
 • សម្រង់ព័ត៌មានសម្រាប់សរសេរ
 • ប្រមូលគំនិតពីទិន្នន័យនានា
 • របៀបសរសេរឱ្យចំគោលដៅការងារ
 • តើCV និង Resumeខុសគ្នាដូចម្តេច?
 • តើពេលណាគេត្រូវប្រើCV និងពេលណាគេត្រូវប្រើ Resume?
 • រៀបចំខ្លួនរបៀបណាទើបទាក់ទាញ?
 • របៀបទំនាក់ទំនងក្នុងអំឡុងពេលចាប់ផ្តើមកិច្ចសម្ភាសន៍
 • ធ្វើដូចម្តេចទើបឆ្លើយសំនួររបស់អ្នកសម្ភាសន៍ឱ្យចំគោលបំណង?
 • របៀបចរចាលើប្រាក់បៀវត្សតាមលក្ខខណ្ឌវិជ្ជាជីវៈ
 • រូបមន្តវាយតម្លៃកិច្ចសម្ភាសន៍ទាំងមូល
 • គួរធ្វើអ្វីខ្លះក្រោយពេលសម្ភាសន៍?

ប្រធានបទទី៣ៈ World of Work Achievement and Recognition  (WWAR)

 • ការងារមានស្ថិរភាព
 • ការងារត្រូវបានទទួលស្គាល់ស្នាដៃ
 • គោលការណ៍នៃភាពស្មោះត្រង់និងការមិនកេងចំណេញ

ជួបជាមួយសាស្ត្រាចារ្យបីរូបដែលមានបទពិសោធន៍យូរឆ្នាំក្នុងវិស័យការងារឯកជន

Registration

Office HRCambodia,
Address: #2, St. 284, Sangkat Olympic, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh (Opposite the South Gate of Mohar Montrey Pagoda)


: +855(0) 23 993 662 | 093 888 772,
: training@hrcambodia.com,
: www.hrcambodia.com


បច្ចុប្បន្ន លោក ស៊ុន រ៉ាម៉ូ គឺជាប្រធានគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សនៃក្រុមហ៊ុនមួយ។ លោកមានបទពិសោធន៍ គ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស រយៈពេលជាង១៥ឆ្នាំ ជាមួយក្រុមហ៊ុនអចលទ្រព្យ, មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជកម្ម និង ក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់អាជីវកម្ម។ល។ កម្រិតវប្បធម៌បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម, ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ គណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ។ Professionally, Mr. Shun Ramo is currently HR Manager with private company and he has hands-on work experiences in human resource management cycles for more than 15 years with Real Estate, Trading Center and Businesses Consultancy. Educationally, he holds a master degree in Businesses Administration, and bachelor degree in Accounting & Finance.