ការរៀបចំបែបបទគយលើទំនិញនាំចេញ-នាំចូល Closing Date : 2017-03-25
Customs Clearance in Cambodia

វគ្គនេះស្តីអំពី៖

 • រៀបចំ ឯកសារ (នាំចេញ-នាំចូល) ដើម្បីដាក់ជូនទៅការិយាល័យគយ
 • រៀបចំ លិខិត(Authorization Letters) ដាក់ជូនទៅមន្ត្រីគយថ្នាក់ជាតិ(ភ្នំពេញ)
 • រៀបចំ ទម្រង់បែបបទពាក្យសុំ ដើម្បីអនុវត្តន៍សិទ្ធិ នាំចូល ឬការព្រមព្រៀងតម្លៃជើងសារ (Price Approval)
 • ការយល់ដឹងអំពី ដំណើរការការងារគយនៅច្រកកំពង់ផែនិង ជំហាននៃការតាមដានការអនុម័តរបស់គយថ្នាក់ជាតិ (ភ្នំពេញ)
 • រៀបចំ លិខិតអនុញ្ញាតឱ្យការិយាល័យសាខាគយ នៅច្រកកំពង់ផែ ច្រកអាកាស ឬច្រកផ្សេងៗទៀត
 • ការយល់ដឹងអំពី ការបំពេញបែបបទគយ នៅច្រកកំពង់ផែ ច្រកអាកាសនិង ច្រកផ្សេងៗទៀត
 • ការយល់ដឹងពីមូលដ្ឋានគណនាពន្ធ និងលើអត្រាពន្ធនាំចូល
 • ការយល់ដឹងអំពី ការដោះស្រាយជាមួយ មន្រ្តី ដែលពាក់ព័ន្ធ (កាំកុងត្រូល នគរបាលសេដ្ឋកិច្ចនិង អាជ្ញាធរកំពង់ផែ)
 • រៀបចំ ឯកសារអមជាមួយទំនិញនិងរក្សាទុកសម្រាប់ អ្នកនាំចេញ ឬនាំចូល
 • Prepare the import-export documents to submit to customs
 • Prepare the Authorization letter submit to Customs head quarter (Phnom Penh)
 • Prepare the application form to apply the customs import permission or price approval
 • Awareness on Customs process and steps to follow up the customs approval (Phnom Penh)
 • Prepare the authorization letter to Customs branch office at port, airport or other entry check point
 • Awareness on Customs clearance at port, airport and other entry check point
 • Awareness on Customs import tax calculation base on import tariff rate
 • Awareness on dealing with the relevant officers (Camcontrol, police economic and port authorities)
 • Prepare the document to accompany with the goods and keep for importer or exporterមា

មាតិកា

Chapter 1   Customs Broker Regulations 
Chapter 2   Import and Export Regulation
Chapter 3   Country of origin and value basic for tax calculation 
Chapter 4   Tax exemption and refund taxable payment 
Chapter 5   Declaration and tax responsibilities
Chapter 6   Tax payment for import and export 
Chapter 7   Inventory and Customs boundary  
Chapter 8   Accounting document and note for import and export
Chapter 9   Goods suspended 
Chapter 10 Customs power and obligation 
Chapter 11 Punishment provision
Chapter 12 Establish and implementation customs broker  
Chapter 13 Customs Regulation and Customs Declaration Procedure
Chapter 14 Explain on Customs declaration for import and export (Single Administration Document) 
Chapter 15 Regulation and condition declare on (SAD) by ASYCUDA
Chapter 16 Customs tariff and Customs code for import-export clearance
Chapter 17 Practice on the case stud 
            - Question and Answer 
            - End of session
 

Registration

Office HRCambodia,
Address: #2, St. 284, Sangkat Olympic, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh (Opposite the South Gate of Mohar Montrey Pagoda)


: +855(0) 23 993 662 | 093 888 772,
: training@hrcambodia.com,
: www.hrcambodia.com


Present Mr. Chet Vuthy is working as Logistics Manager at Cambodia Brewery Limited. In Tiger Beer company, he responds to multifunction as the following: - Responsible for making sure all warehouse and transportation the process are carried out by all warehouse and transporter colleagues. - Responsible for supply planning the packaging material, raw material and returnable packaging material - Responsible for HOC/Safety/5S at all arrear in the brewery - Lead the Logistics TPM to attack loses on transportation and warehousing optimization - Monitor the transportation performance and file claim in case any accident occurred - Generate the monthly and quarterly report to regional office at Heineken Asia Pacific. - Direct report to Supply Chain Manager In the past, he had more than 20 years of logistics and customs clearance especially export and import the products and row materials purchase orderings.