ការគ្រប់គ្រងដឹកជញ្ជូនអន្តរជាតិ Closing Date : 2016-11-26
International Shipping Management

មុខវិជ្ជានេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឺះនៃការគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម ជាអន្តរជាតិ និង ការរៀបចំជាស្តង់ដារ ដែលបង្ហាញអំពី ដំណើរការនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម ជាពិសេស ការដឹកជញ្ជូន ឱ្យត្រឹមត្រូវដើម្បីធានាបានសម្រាប់ការសម្រេច ចិត្ត របស់អ្នកប្រើប្រាស់កុំឱ្យមានហានិភ័យ។ ម៉្យាងទៀតវា ក៏ផ្តល់ជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការរៀបចំផែនការអាជីវកម្មអន្តរជាតិក្នុង ការសម្រេចចិត្តនាំផលិតផលចូល-ចេញ ដើម្បីទទួលបាននូវជោគជ័យសមស្របតាមបទដ្ឋានសកលភាវូបនីយកម្ម។

ជាចុងក្រោយមេរៀននេះក៏បានផ្តល់នូវទស្សនទានចម្បងក្នុងការវិនិយោគជាអន្តជាតិដែលតម្រូវលើការបញ្ជាទិញ នាំចូល នាំចេញ ផលិត ចែកចាយ ឃ្លាំងទុកដាក់ លក់ និង ផ្គត់ផ្គង់។ 

គោលបំណងមេរៀន (Course Objectives)                               “​​ ​​​

        ក្រោយពីបញ្ចប់វគ្គសិក្សាInternational Shipping Managementនេះសិក្ខាកាមនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដូចខាងក្រោម៖

©             របៀបរៀបចំគំរោង វិនិយោគជាអន្តរជាតិ

©            ចំណេះដឹងក្នុងការគណនាតំលៃដឹកជញ្ជូន

©            ចំណេះដឹងអំពីការ នាំចេញ នាំចូល

©            ចំណេះដឹង ក្នុងការរៀបចំឯកសារនាំចេញនាំចូល

©            ចំណេះដឹងក្នុងការគ្រប់គ្រងការដឹកជញ្ជូនតាមនាវា អាកាស, ក្នុង និង ក្រៅប្រទេស

©            រៀបចំផែនការទទួល បញ្ជាទិញ និង ទូទាត់ ទំនិញ ជាអន្តរជាតិ

©            រៀបចំផែនការផ្គត់ផ្គង់

©            រៀបចំផែនការចែកចាយ

វិធីសាស្ត្រនៃការបង្រៀន(Teaching Methodology):                                              ‘

          គ្រប់មេរៀននីមួយៗនៅក្នុងវគ្គសិក្សានេះ ត្រូវបានបកស្រាយនូវខ្លឹមសារមេរៀន ដោយសាស្ត្រាចារ្យ និងសិក្ខាកាម ពីព្រោះវិធីសាស្ត្របង្រៀននឹងសិក្សារៀនសូត្រភាគច្រើនផ្អែកលើមូលដ្ឋាន “ការចូលរួម” ដោយក្នុងនោះ សាស្ត្រាចារ្យមានភារកិច្ចសម្របសម្រួលការសិក្សារបស់សិក្ខាកាមទាំងសិក្សានិងការស្រាវជ្រាវ។ មធ្យោបាយទាំងនេះ នឹងអាចជួយឱ្យសិក្ខាកាមសិក្សារៀនសូត្របានកាន់តែច្រើន ជាមួយកិច្ចការធ្វើនៅពេលសម្រាក, ការពិភាក្សាជាក្រុម, ការសំរេចជាក្រុម, ការធ្វើការងារជាគូ, ឬជាលក្ខណៈបុគ្គល ជាពិសេសគឺ ការរៀបរាប់ពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនប្រាប់សិក្ខាកាមដទៃទៀតក្នុងថ្នាក់។ ម៉្យាងវិញទៀតសាស្ត្រាចារ្យ មានតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំ,  ជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់, ការ       ជម្រុញ និង លើកទឹកចិត្តឱ្យនិស្សិតខិតខំសិក្សា រៀនសូត្រ។ ជាពិសេសសាស្ត្រាចារ្យ  នឹងអាចសង្ខេបនូវរាល់ខ្លឹមសារមេរៀននីមួយៗ ដើម្បីជួយសិក្ខាកាមឆាប់យល់ និងឆាប់ទទួលយកបាន

Chapter 1:  Shipping Introduction  

 • Shipping Operation Management
 • Definition of Shipping Term
 • Forwarding Agent
 • Import and Export Document Requirement 

Chapter 2:  INCOTERM 

 • Introduce of the Inco-Term in the International Business Trade
 • The meaning and uses of INCOTERM 2000
 • The meaning and uses of INCOTERM 2010
 • Chapter 3:  Payment Term
 • International Trade
 • Letter of Credit
 • Harmonized System
 • Open Account
 • Documentary Collection Export

Chapter 4: Sea & Air Freight

 • Shipping Instruction
 • The Principle Shipping Instruction
 • Consignment Delivery Confirmation
 • Document Requirement
 •  Verification of Document
 • Dispatch of Document
 • Bill of Lading
 • Term and Condition
 • Characteristics of the Bill of Lading
 • Booking Consignment
 • Volume Weigh Ration
 • Formula for Calculation
 • Consolidation
 • Import and Export Hub

Chapter 5:  Customs Clearance Formality

 • Definition
 • Inbound and Outbound Shipment
 • Duty and Duty Free Shipment
 • Import and Export Sea Freight Shipment
 • Clearance Processing
 • USA Rule of Origin
 • CANADA Rule of Origin
 • EU Rule of Origin
 • ASEAN Rule of Origin

Chapter 6:  PCA Preparation (Post Clearance Audit)

 • Import Export Report preparation
 • Tax and Penalty calculation
 • Opening and closing balance preparation
 • Stock Take report
 • Wastage report and penalty calculation

ឯកសារយោង៖

1.    United State Import/Export, and other Cambodia Import Export Experience.

2.    Supply Chain Logistics Management, Brower Sox/ Closs/Coope

Registration

Office HRCambodia,
Address: #2, St. 284, Sangkat Olympic, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh (Opposite the South Gate of Mohar Montrey Pagoda)


: +855(0) 23 993 662 | 093 888 772,
: training@hrcambodia.com,
: www.hrcambodia.com


Mr. Kong Dareth currently is Logistic and Warehouse Manager of DEWHIRST Cambodia Co., Ltd. He worked a skillful and professional for the field of export&import. He is a best trainer for International Shipping Management and International Warehouse Management. He finished his master degree of Business Administration at National University and Management (NUM) 2003-2005. He had more useful of professional training courses a broad around Asia and Europe Countries.