សេវាកម្មឈានមុខរបស់ HRCambodia.com


  • ជ្រើសរើសបុគ្គលិកជូនក្រុមហ៊ុននានា
  • ផ្សព្វផ្សាយដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកជូនលោកអ្នកទាន់ចិត្ត
  • ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រប់ប្រភេទលើគេហទំព័រ
  • មានព័ត៌មានការងារទាន់ចិត្ត គ្រប់មុខតំណែង
  • បង្កលក្ខណៈឲលោកអ្នកបញ្ចូល CV ក្នុងគេហទំព័រ​ (017 678 900)


ទំព័រនេះនឹងត្រូងបង្ហាញក្នុងរយៈពេល វិនាទី, ឬចុចទីនេះដើម្បីចូលទៅកាន់គេហទំព័រ ចុចទីនេះ