ទំព័រនេះនឹងត្រូវបង្ហាញក្នុងរយៈពេលវិនាទី, ឬចុចទីនេះ ដើម្បីចូលទៅកាន់គេហទំព័រ ឬ ផ្អាក